سبد خرید
فاطمه پیوسی

برابری زن و مرد

برابری زن و مرد

موضوعات مهم آموزش

جنسیت و برابری

مساوات در مفهوم برابری زن و مرد به این معناست که همه آدم ها از ارزش یکسانی برخوردار بوده و لازم است تا با همه آن ها، صرف نظر از جنسیت، وابستگی های نژادی؛ ناتوانی ها و… به صورت برابر رفتار شود. زمانی که از برابری بین زن و مرد صحبت می شود، به این معناست که زنان و مردان باید به صورت کاملا مساوری در حاکمیت و جامعه حضور داشته و در زندگی شخصی خود تاثیرگذار باشند.
برابری بین زن و مرد به این معنا است که لازم است زنان و مردان از مسئولیت ها و حقوق مساوی برخوردار باشند. امکاناتی که افراد در اختیر دارند، به عوامل متعددی وابسته است و این عوامل، بسیار فراتر از بحث جنسیت است. در واقع همه افراد حاضر در جامعه، اعم از زنان و مرداد، تجربیات زندگی و اوضاع اقتصادی یکسانی ندارند.
باید در نظر داشت که جنسیت، گروه انسانی خاصی را شامل نمی شود. در جامعه افرادی نیز حضور دارند که خود را زن یا مرد ندانسته، جنسیت خاص دیگری دارند و نسبت به چیزی که زمان تولد بوده اند، متفاوت اند. بنابراین همه افراد فارغ از جنسیتی که دارند، تحت تاثیر از معیارهایی هستند که جامعه به افراد می دهد.

فمینیسم و برابری

فمینیسم یک مفهوم جامع برای سوق دادن افکار عمومی و تحلیل جامعه به سمت زنان است که بیان می کند زنان در جامعه از اهمیت کمتری نسبت به مردان برخوردار بوده و تمایل دارند تا در این اوضاع تغییراتی ایجاد شده و به سمت رسیدن به برابری کامل حرکت کند.
فمینیسم یک جنبش سیاسی است که از طرق مختلف برای ایجاد حقوق، فرصت ها و مسئولیت های برابر در جامعه تلاش می کند. تلاش عملی این جنبش در راستای مبارزه با تبعیض، مقابله با خشونت های جنسی، ایجـاد برابری، افزایش نقـش زنان در اتخاذ تصمیم های کلان و در آخر جلب توجه عموم به این امر که دیگر محرومیت ها ریشه در جنسیت افراد می باشد.

برابری جنسیتی و توانمندسازی

زنان و دختران نیمی از جمعیت جهان را زنان و دختران تشکیل می دهندو این به این معناست که دختران و زنان، نیمی از توانایی های جهان را پوشش داده اند. یکی از حقوق اساسی بشر، برابری جنسیتی است که برای رسیدن جوامع به صلح، توسعه پایدار و دستیابی به توانایی کامل انسان ضروری می باشد. به علاوه؛ باید در نظر داشت که توانمند سازی زنان، در رشد اقتصادی و افزایش بهره وری تاثیر زیادی دارد. به تازگی؛ نهاد زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که متاسفانه برای رسیدن به برابری کامل فرصت ها و حقوق بین زن و مرد، مسیر طولانی در پیش است و به همین دلیل هم تضمین دسترسی برابر به آموزش فراگیر و سلامتی و پایان دادن به اشکال گوناگون خشونت جنسیتی، منابع اقتصادی و مشارکت در زندگی سیاسی هم برای زنان و هم برای مردان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دستیابی به فرصت ها و حقوق برابر برای دسترسی به مقام های رهبری و اشتغال در تمامی زمینه ها، امری ضروری است. به طور کلی؛ می توان نتیجه گرفت که توانمند سازی زنان و دستیابی به برابری جنسیتی، از مهم ترین کارهای ناتمام عصر حاضر و بزرگترین چالش جهان ما می باشد.

عدالت و تساوی در حقوق زن و مرد

 برابری‌ بین زن‌ و مرد، نیاز به رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دارد. عدم تبعیض بین زن و مرد از شعارهای جذابی است که ریشه آن را باید در دیدگاه های منتقدان نسبت به برابر جنسیتی زن و مرد جست و جو کرد. از آغاز خلقت تا کنون، مهم ترین آرمان و آرزوی بشر عدالت بوده است.
عدالت عرصه های گوناگونی دارد که مهم ترین آن، عدالت بین زن و مرد است و به نوعی؛ عدالت در حقوق متقابل زنان و مردان به عنوان رکنی اساسی در عالم هستی جایگاهی بسیار ویژه دارد. در آفرینش؛ زنان مظهر جمال و مردان مظهر جلال خداوند هستند که هرکدام در این نظام از مقامی بسیار ویژه برخورداره بوده و هرکدام برای رسیدن به کمال تلاش میکنند بدون اینکه قصد برتری نسبت به یکدیگر را داشته باشند.
نباید فراموش کرد که زنان و مردان در بهره مندی از فضائل معنوی و انسانیت، کاملا برابر بوده و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. چرا که خداوند عادل است و ختی در آفرینش این دو موجود نیز به عدالت رفتار کرده و به هیچ یک بر دیگری، برتری نداده است.

زنان و برابری جنسیتی

علیرغم وجود امکان دسترسی کاملا مساوی به موقعیت های شغلی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و و امکانات در کشور و رسیدن به این باور که که زنان در انجام اکثریت کارها و فعالیت ها هیچ نوع تفاوتی با مردان ندارند ، اما مردان بیشتر از زنان به سطوح بالاتر در موقعیت ها شغلی، منزلتی،اقتصادی و اجتماعی و… دسترسی دارند و اکثر طبقات اجتماعی زنان نیز بر اساس طبقه اجتماعی مردان سنجیده می شود. باید در نظر داشت که بخشی از این رفتارها به باورهای فرهنگی موجود در هر جامعه باز می گردد و بخش دیگری از آن به باورهای ایدئولوژیکی و مذهبی و بخش دیگری هم به ارگانیسم های زیستی زنان و مردان مربوط می شود.
مطالعات انجام شده در رابطه با برابر زنان و مردان نشان می دهد که متغییر هایی از جمله منزلت، درآمد، ثروت و منزلت می توانند نابرابری را تحت تاثیر قرار دهند.
من فاطمه پیوسی، قصد دارم تا با برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی زنان، شما را برای رسیدن به باورهای صحیح درباره برابری زنان و مردان آماده کنم.

دیدگاهتان را بنویسید